Battle for Brains relocation and immigration for expats to the Netherlands

HR-assistance

Contact B4B for freelance interim HR-assistance and/or in-house consultancy

Immigration training

As a service on demand, Battle for Brains can train your staff in the latest immigration regulations.

Tax assistance

The application of the 30% tax rule can be daunting. Call us for assistance!

In de afgelopen periode is in opdracht van het ministerie van Financiën onderzocht of de 30% regeling nog wel van deze tijd is. Op basis van het rapport en het commentaar op het rapport is door het nieuwe kabinet besloten de regeling te beperken van 8 jaar maximaal 5 jaar. Eerder werd de regeling al beperkt van 10 naar 8 jaar.

Bron: regeerakkoord

De salarisvereisten die vanaf 1 januari 2018 gehanteerd zullen worden voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennismigrant, intra-corporate transferee, bluecard holder en/of hooggeschoolden zullen medio december bekend worden gemaakt. Het bruto maand salaris kan worden berekend op basis van de gegarandeerde salaris componenten die van te voren (schriftelijk) worden afgesproken en die in geld worden uitgekeerd. In natura salaris componenten en winst gerelateerde bonussen mogen niet worden meegerekend. Het salaris moet maandelijks elektronisch aan de werknemer worden overgemaakt. Meer nieuws volgt zo spoedig mogelijk.

Vanaf 1 januari 2018 zal de IND de legestarieven voor o.a. verblijfsvergunningsaanvragen weer verhogen.

Bron: IND

Op 1 juni 2017 is de evaluatie van de 30% regeling die in opdracht van het ministerie van Financiën is opgesteld, gepubliceerd. De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om een deel van het loon aan te wijzen als onbelaste vergoeding aan bepaalde werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Op 13 juni is het document naar de Tweede Kamer gezonden. Een twintigtal personen/organisaties is verzocht om uiterlijk op donderdag 7 september 2017 schriftelijk commentaar op het evaluatierapport te geven. Op basis van het rapport en het commentaar op het rapport zal opnieuw worden gekeken of de fiscale regeling voor de vergoeding van extraterritoriale kosten zal worden aangehouden, gewijzigd of afgeschaft. Er is besloten het kabinetsstandpunt pas door het volgende kabinet op te laten stellen. We moeten dus nog even wachten voordat we weten of de 30% regeling in de toekomst ook beschikbaar blijft voor onze expats.

Bron: Kamerstukken

Nederland start binnenkort in een aantal gemeentes een experiment met het elektronisch aanvragen van rijbewijzen. Op dit moment moet de aanvraag nog bij de gemeente worden ingediend. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW. Ook het ophalen van de rijbewijzen moet, in persoon, bij de gemeente. Aanvankelijk start het experiment met eenvoudige aanvragen, zoals een vernieuwing van het rijbewijs. Echter, doelstelling is dat op den duur ook eerste aanvragen elektronisch kunnen worden ingediend. Of het omwisselen van buitenlandse rijbewijzen voor een Nederlands rijbewijs ook tot de elektronische mogelijkheden zal gaan behoren is nog niet duidelijk.

Bron: Rijksoverheid

Burgers van Oekraïne hoeven vanaf 11 juni 2017 geen visum meer aan te vragen om naar het Schengengebied te kunnen reizen.

Bron: IND

Zowel de werkgever (het uitzendbureau of de opdrachtnemer) als de ‘andere werkgever’ (de opdrachtgever) hebben een eigen verantwoordelijkheid om zelf de identiteit van de te werk te stellen vreemdeling te controleren aan de hand van originele identiteitsdocumenten. Dit betekent dat, wanneer het uitzendbureau meldt dat de werknemer het recht heeft om te werken, de opdrachtgever toch zelf de identiteitspapieren moet controleren en een kopie hiervan de verplichting de identiteit van de vreemdeling vast te stellen en een kopie van het identiteitsbewijs moet bewaren.

Bron: Rijksoverheid

Page 1 of 3